پروژه سد خاکی نساز واقع در شهرستان خلخال – هشتچین چاپ

پروژه سد خاکی نساز واقع در شهرستان خلخال – هشتچین
کارفرما: سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خلخال
طراحی و نظارت: مهندسین مشاور طرح آب آراز


پروژه سد خاکی نساز واقع در شهرستان خلخال – هشتچین پروژه سد خاکی نساز واقع در شهرستان خلخال – هشتچین پروژه سد خاکی نساز واقع در شهرستان خلخال – هشتچین پروژه سد خاکی نساز واقع در شهرستان خلخال – هشتچین
پروژه سد خاکی نساز واقع در شهرستان خلخال – هشتچین پروژه سد خاکی نساز واقع در شهرستان خلخال – هشتچین