پروژه ها چاپ

پروژه ها
الف) سد و سازه هاي آبي:
1  – مطالعات فاز 1 و 2 سد خاكي گيوي زاويه خلخال
2 - مطالعات فاز 1 و 2 سد خاكي و بند انحرافي و كانال انتقال آب جغناب كوثر
3 - مطالعات فاز 1 سد زيرزميني مشنق شبستر
4 - مطالعات فاز 1 و 2 بند انحرافي گرده نمين
5 – نظارت بر اجراي سد خاكي آقجالوي مشكين
6 – نظارت بر اجراي سد خاكي نساز خلخال

ب) شبكه هاي آبياري و زهكشي:
1 - مطالعات فاز 1 و 2 آبياري تحت فشار اراضي در سطح 2000 هكتار از اراضي استان اردبيل
2 – مطالعات فاز 1 و 2 آبياري تحت فشار اراضي روستاي داش آتان مراغه در سطح 750 هكتار
3 - مطالعات فاز 1 و 2 آبياري تحت فشار فضاي سبز شهر خامنه
4 – مطالعات فاز 1 و 2 آبياري تحت فشار فضاي سبز شهر ليلان
5 – مطالعات فاز 1 و 2 آبياري تحت فشار فضاي سبز شهر باسمنج
6 - مطالعات فاز 1 و 2 ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و شبكه آبياري تحت فشار كلتان و جزلاندشت زنجان
7 - مطالعات فاز 1 و 2 ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و شبكه آبياري تحت فشار قانقلي چاي زنجان
8 - مطالعات فاز 1 و 2 ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و شبكه آبياري تحت فشار كوهكن زنجان
9 - مطالعات فاز 1 ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و شبكه آبياري تحت فشار هزاررود زنجان
10 - مطالعات فاز 2 كانال انتقال آب پيرده فيروزكوه تهران
11 - مطالعات فاز 1 و 2 استخر ذخيره و خط انتقال آب شيران چشمه خلخال
12 - مطالعات فاز 1 و 2 مخزن انتهايي پمپاژ 8 بيله سوار مغان
13 – نظارت بر اجراي ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و شبكه آبياري تحت فشار اژدربيگلو مغان
14 - نظارت بر اجراي ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب طهارمدشت خلخال
15 – نظارت بر اجراي شبكه آبياري تحت فشار اراضي در سطح 500 هكتار از اراضي استان زنجان