Home خدمات مهندسی
خدمات مهندسی

با توجه به اینکه شرکت طرح آب آراز در رشته های آبیاری و زهکشی، حفاظت و مهندسی رودخانه و کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری دارای صلاحیت می باشد در نتیجه اهم فعالیت های شرکت بصورت ذیل می باشد:
1)    مطالعه و طراحی پروژه های تأمین آب برای مصارف مختلف شهری و روستایی
2)    مطالعه و طراحی پروژه های انتقال آب
3)    مطالعه و طراحی پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی شامل شبکه های آبیاری سطحی و تحت فشار
4)    مطالعه و طراحی پروژه های  پمپاژ و خطوط انتقال آب
5)    مطالعه و طراحی پروژه های ساماندهی و حفاظت رودخانه ها
6)    نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های مورد اشاره در قسمتهای قبلی

 

مديريت منابع انساني

طراحي سازماني
جذب و استخدام نيروي انساني
تشکيل تيم پروژه


مديريت کيفيت پروژه

طرح ريزي کيفيت
تضمين کيفيت
کنترل کيفيت

مديريت زمان پروژه

تعريف فعاليت‌ها
تعيين توالي فعاليت‌ها
تخمين زمان انجام فعاليت‌ها
تهيه جدول برنامه‌ريزي فعاليت‌ها
کنترل برنامه

مديريت محدوده پروژه

شناخت
طراحي محدوده پروژه
تعريف محدوده پروژه
تصويب و اخذ تأييديه محدوده پروژه
کنترل تغييرات محدوده پروژه